2012MozillaMySQLSize

2012 size of MySQL databases at Mozilla

2012 size of MySQL databases at Mozilla